S cieľom zlepšiť porozumenie projektu, termínov a informácií na webovej stránke, uvádzame krátke zhrnutie projektového slovníka:

BALANCED SCORECARD (BSC) – Merací systém, ktorý vyvažuje finančnú a nefinančnú hodnotu. Je rozdelený do niekoľkých (3 až 6) zaostrovacích polí, ktoré boli pre firmu identifikované ako kritické. Zaostrovacie polia obsahujú merané ukazovatele. BSC je vhodným nástrojom na komunikáciu a vizualizáciu vytvárania hodnôt. Tvorcami termínu sú Robert S. Kaplan a David P. Norton.

BENCHMARKING – Neustály proces merania a porovnávania produktov, služieb a procesov s tými najlepšími vo svojej triede s cieľom zlepšiť sa.

BEST PRACTICE – Postup práce, ktorý v minulosti viedol k najlepším výsledkom.

DODATOČNÉ AKTÍVA – Čokoľvek čo je pri tvorbe produktov, služieb a procesov oceniteľné a čo existuje v súčasnosti a je naplánované do budúcna, napr. vedecký a technologický výskum a výsledky inovácií. Existujú 3 typy dodatočných aktív:

  • Všeobecný majetok: Všeobecný majetok, ktorý nemusí úplne presne korešpondovať s danou inováciou.
  • Špecializovaný majetok: Aktíva s jednostrannou závislosťou.
  • Spolušpecializovaný majetok: Aktíva s obojstrannou závislosťou.

SPOLUPRÁCA S EKONOMICKÝMI PARTNERMI – Tento faktor je skratka pre spoluprácu medzi hospodárskymi partnermi, ktorá väčšinou existuje v celom hodnotovom reťazci (dodávatelia, zákazníci).

SPOLUPRÁCA S FINANČNÝMI INŠTITÚCIAMI ZO SÚKROMNÉHO A VEREJNÉHO SEKTORA – Tento faktor popisuje finančnú podporu zo strany rôznych inštitúcií, napr. EIB a EIF alebo súkromných VCS.

SPOLUPRÁCA S UNIVERZITAMI (v prípade väčších projektov, platform, strategických aliancií, odborných centier, atď) – Tento faktor popisuje rôzne formy spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami výskumu a vývoja. Spolupráca zahŕňa rôzne formy zmlúv a spoločné projekty, zvyčajne ide o inštitucionalizovanú formu spolupráce.

ZÁKAZNÍCKY KAPITÁL – Zákaznícky kapitál je súčasťou štrukturálneho kapitálu a popisuje hodnotu zákazníkov, vzťahy so zákazníkmi a ich potenciál.

EXPLICITNÉ ZNALOSTI – Explicitné znalosti sú formálne a systematické, ľahko komunikovateľné a zdielateľné. Vystupujú najmä v špecifikáciách produktov, vedeckých vzorkách alebo počítačových programoch (Nonaka). Explicitné znalosti sú tzv. artikulované vedomosti – slová, ktoré hovoríme, knihy, ktoré čítame, správy, ktoré píšeme, dáta, ktoré zbierame (Hubert Saint-Onge).

GEOGRAFICKÁ BLÍZKOSŤ ORGANIZÁCIÍ – Geografická blízkosť organizácií a miestnych regionálnych faktorov má veľký význam v mnohých priemyselných modeloch a je čiastočne považovaná za kľúčový faktory úspechu firiem v týchto oblastiach. (Klaster a centrum excelentnosti sú príklady, ktoré by mohli byť uvedené v tomto kontexte).

SKRYTÁ HODNOTA – Hodnota, ktorá síce nie je vykázaná v súvahe, ale napriek tomu prispieva k vytváraniu hodnoty organizácie, napr. znalosti. Skrytá hodnota nie je zahrnutá v trhovej kapitalizácii, ale je vlastná intelektuálnemu majetku spoločnosti. Je ekvivalentom k IC, nazývaná tiež intelektuálny potenciál (Leif Edvinsson).

ĽUDSKÝ KAPITÁL – Kumulovaná hodnota investícií do vzdelávania zamestnancov, ich kompetencií a budúcnosti. Termín sa zameriava na hodnotu, ktorú môže jednotlivec vyrobiť. Ľudský kapitál zahŕňa individuálnu hodnotu v ekonomickom zmysle slova (Gary S. Becker). Môže byť označený ako spôsobilosť zamestnanca, vzťah schopnosti a hodnoty zamestnancov. Práca na ľudskom kapitáli sa často zameriava na transformáciu jedinca do kolektívnej spôsobilosti a tvorbu stáleho organizačného kapitálu.

UKAZOVATEĽ – Meranie, ktoré zobrazuje určitý aspekt organizácie, ktorý bol identifikovaný ako kľúčový faktor úspechu. Keďže ukazovatele signalizujú určitý vývoj, nie na opis cieľovej hodnoty, nesmú byť miešané s cieľmi.

INFOMEDIARIES – Prostredníci medzi investormi a tými, ktorým sa investuje, sprostredkovatelia informácií o investičnej príležitosti.

INOVÁCIA – Zavedenie nového riešenia (v podnikaní, v priemysle, vo svete) s cieľom posilniť svoje postavenie v hospodárskej súťaži, celkový výkon alebo know-how. Inovácia môže byť technická alebo organizačná. Technická inovácia znamená, že inovovaný produkt (tovar, resp. služba) alebo inovácia procesov zahŕňa technologicky nové produkty, procesy a významné technologické vylepšenia v každom z nich. Organizačná inovácia zahŕňa zavedenie podstatne zmenených organizačných štruktúr, implementáciu pokročilých techník manažmentu a zavádzanie nových alebo podstatne upravených firemných strategických cieľov.

INOVÁCIE A ROZPOČET PRE VEDU A VÝSKUM V RÁMCI SPOLOČNOSTI – Realizácia inovácií a projektov výskumu a vývoja vyžaduje zodpovedajúci rozpočet. Potrebná suma by mala zodpovedať firemnému strategickému nastaveniu a môže byť súčasťou inovačnej stratégie.

NEHMOTNÝ MAJETOK – Identifikovateľný nepeňažný majetok bez fyzickej podstaty určený na použitie pri výrobe alebo dodávkach tovaru a služieb, za účelom prenájmu iným alebo na administratívne účely.

INTELEKTUÁLNY KAPITÁL – Intelektuálny kapitál je kombináciou ľudských, organizačných a príbuzných zdrojoch a aktivít organizácie. Zahŕňa vedomosti, zručnosti, skúsenosti a schopnosti zamestnancov, činnosti v oblasti výskumu a vývoja, organizačné rutiny, postupy, systémy, databázy a práva duševného vlastníctva spoločnosti. Jeho súčasťou sú tiež všetky prostriedky spojené s vonkajšími vzťahmi firmy, s partnermi, so zákazníkmi, dodávateľmi, partnermi pre výskum a vývoj. Táto kombinácia nehmotných zdrojov a činností umožňuje organizácii transformovať materiály, finančné a ľudské zdroje do systému schopného vytvárať hodnotu pre zúčastnené strany. Nehmotný majetok sa stane súčasťou intelektuálneho kapitálu organizácie až po trvalom a efektívnom privlastnení danou organizáciou.

IC REPORTING – Proces vytvárania správy , ktorá ukazuje ako podnik pomocou intelektuálneho kapitálu vytvára hodnotu pre svojich zákazníkov. Súčasťou procesu je identifikácia, meranie a vykazovanie intelektuálneho kapitálu a tvorba súvislej prezentácie o tom, ako podnik využíva svoje zdroje znalostí.

IC STATEMENT – Správa o intelektuálnom kapitáli podniku, ktorá kombinuje čísla s rozprávaním a vizualizáciami a môže mať dve funkcie:

  • doplniť informácie o finančnom hospodárení (funkcia interného manažmentu);
  • doplniť finančný výkaz (funkcia externého reportingu).

INŠTITÚCIE PODPORUJÚCE ZNALOSTI A ICH TRANSFER – Inštitúcie zamerané na odovzdávanie poznatkov ponúkajú a koordinujú podporné opatrenia, konzultujú a organizujú disemináciu a vytváranie sietí. Popri regionálnych a národných štátnych organizáciách sa takisto podieľajú na podpore exportu.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – Duševné majetok, ktorý má nárok na právnu a obchodnú ochranu, napr. patenty, ochranné známky, autorské práva a obchodné tajomstvá.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA – Ochrana duševného majetku, ako sú patenty a ochranné známky.

INTERNACIONALIZÁCIA – Internacionalizácia vedie ku globálnej konkurencii, väčšiemu konkurenčnému tlaku a prostredníctvom zlepšenia medziodborovej spolupráce aj k zníženiu doby vývoja nových technológií, prostredníctvom zlepšenia medziodborové spolupráce.

INVESTORI – Verejné alebo súkromné organizácie a súkromné osoby, ktoré investujú do nových alebo existujúcich podnikoch s cieľom dosiahnuť kladný hospodárskeho výsledok.

ZNALOSŤ – Informácia, ktorá má hodnotu v interakcii s ľudským kapitálom. Ľudia majú schopnosť použiť informácie k riešeniu zložitých problémov, prispôsobiť sa zmenám a individuálne schopnosti sú schopné zvládnuť neznáme. Znalosť znamená schopnosť konať (Karl-Erik Sveiby) a môže byť klasifikovaná ako explicitná alebo implicitná (Nonaka).

ZNALOSTNÁ EKONOMIKA – Ekonomika, v ktorej sú vedomosti najdôležitejším vstupným faktorom. Nová ekonomická teória pre znalostnú ekonomiku je odlišná od bežnej ekonomickej teórie, je predovšetkým charakterizovaná zákonom rastúcich výnosov (W. Brian Arthur a Paul Romer).

ZNALOSTNÁ INOVÁCIA SM – Tvorba, vývoj, výmena a využitie nových nápadov do obchodovateľných tovarov a služieb vedú k úspechu podniku, vitalite národného hospodárstva a rozvoju spoločnosti (servisná značka vo vlastníctve Debra M. Amidon, Entovation International ).

ZNALOSTNÝ MANAŽMENT (KM) – Zahŕňa manažment informácií (explicitné/zaznamenané znalosti), manažment procesov (uložené znalosti), vedenie ľudí (tiché znalosti), manažment inovácií (konverzia znalostí) a obhospodarovanie majetku (IC) (David skyro, Nick Willard).

VEDÚCE OSOBNOSTI A ZÚČASTNENÉ STRANY – Tento faktor popisuje úlohu vodcovských osobností (podnikatelia, politici, vedci) s ohľadom na ich vplyv na tvar RIS (Regionálny inovačný systém).

NOVÉ TECHNOLÓGIE – Skratka pre zavádzanie nových technológií a transferu technológií v podnikoch. Akvizícia technológií môže byť vykonaná vlastným vývojom, nákupom technológií alebo patentov, fúziami a akvizíciami alebo v rámci spolupráce.

ORGANIZAČNÝ KAPITÁL – Organizované a „zabalené“ vedomosti, systémy na využitie inovačnej sily podniku a organizačné schopnosti vytvárajúce pridanú hodnotu.

KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL NA REGIONÁLNOM TRHU PRÁCE – Tento faktor opisuje dostupný počet a príslušnú kvalifikáciu odborného personálu, ktorý je k dispozícii na regionálnom trhu práce. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebný dostatočný počet regionálnych vzdelávacích inštitúcií, ktoré poskytujú adekvátny študijný program.

ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY PRE VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE – Tvorba nápadov a inovatívnych produktov si vyžaduje stálu organizačnú štruktúru. Tieto štruktúry môžu byť vytvorené dočasnými riadiacimi skupinami zameranými na inovácie a tímami zaoberajúcimi sa tvorbou a posudzovaním myšlienok, ktoré sú ďalej posúvané na oddelenie pre výskum a vývoj.

POLITICI – Úradníci na európskej, štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktorí sa podieľajú na stimulácii Európskej znalostnej ekonomiky.

ODBORNÁ EXPERTÍZA (POTENCIÁLNYCH ZAMESTNANCOV) / VZDELÁVACIE ŠTANDARDY – Plánovanie a realizácia inovácii a R&D projektov si vyžaduje dostatočné množstvo odborných zamestnancov vo firmách. Pre dlhodobých zamestnancov je potrebné zaviesť motivačné systémy a rozšíriť im kariérne príležitosti.

VZŤAHY K NÁRODNÝM VLÁDNYM INŠTITÚCIÁM A POLITIKOM – Tento faktor popisuje vzťah k štátnym politikom a inštitúciám, ktorí riadia vývoj regionálnych subjektov.

VÝSKUM A VÝVOJ – Výskum a vývoj (R & D) zahŕňajú tvorivú prácu vykonávanú na systematickom základe s cieľom zvýšiť úroveň poznatkov, vrátane znalostí o človeku, kultúre a spoločnosti a využiť tieto vedomosti na vývoj nových produktov a služieb.

VÝSKUMNÉ / INTENZÍVNE INOVATÍVNE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY – Tento pojem označuje malé a stredné podniky a start-upy, ktoré využívajú špičkové technológie a pre ktoré je výskum a vývoj hlavnou podnikovou činnosťou. Patria tu aj malé a stredné podniky, ktoré využívajú priemerné a nižšie technológie, a hoci outsorcing, výskum a vývoj nepatria medzi ich kľúčové aktivity, napriek tomu sú dostatočne inovatívne.

PROGRAMY NA FINANCOVANIE VÝSKUMU A VÝVOJA A DAŇOVÉ STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ – Tento faktor zahŕňa všetky druhy priameho financovania výskumu a vývoja, ako sú rôznorodé štrukturálne a tematické programy na regionálnej, národnej a medzinárodnej (EÚ) úrovni.

MALÉ A STREDNÉ PODNIKY – Malé a stredné podniky sú podniky, ktoré majú medzi 10 a 249 zamestnaných osôb, obrat maximálne 50 miliónov EUR a bilančnú sumu maximálne 43 miliónov EUR. Malé a stredné podniky možno rozdeliť do nasledujúcich skupín: Stredne veľké podniky – zamestnávajú 50 až 249 osôb, maximálny obrat je obrat 50 miliónov EUR a limit pre bilančnú sumu je 43 miliónov. Malé podniky – zamestnávajú od 10 do 49 ľudí. Prah obratu a bilančnej sumy je 10 miliónov EUR.

ŠTRUKTURÁLNY KAPITÁL – Pojem štrukturálneho kapitálu označuje zákaznícky a organizačný kapitál, resp. kapitál bez ľudského kapitálu. Vypočítame ho nasledovne: Výsledok / hodnota minulej IC účinnosti transformácie / výkon, resp. ako súčet nehmotných aktív a záväzkov (Leif Edvinsson). Štrukturálny kapitál ukazuje potenciál pre budúci intelektuálny kapitál a vytváranie finančnej hodnoty. Nástroje pre tvorbu hodnoty vzťahu ľudského kapitálu pozostávajú z hodnototvorných a nehodnototvorných (hodnotovo náročných) komponentov.

TICHÉ ZNALOSTI Tiché vedomosti sú veľmi osobné a ťažko normalizovateľné a náročné na komunikáciu. Skladajú sa z know-how a mentálnych modelov, presvedčení a perspektív (Ikujiro Nonaka).

HMOTNÝ MAJETOK – Fyzické alebo peňažné aktíva, často spájané s finančnou oblasťou zaostrenia.

DOPRAVNÉ ZARIADENIA A MIESTNA VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA – Tento faktor charakterizuje dopravu a verejnú infraštruktúru, najmä verejné dopravné siete a super-regionálne dopravné spojenia.

DÔVERA, DOHOVORY A KULTÚRNE ASPEKTY – Skratka pre neformalizované normy, pravidlá, konvencie, zvyky, tradície, ako aj dôveru, ktorá vyplýva zo sociálnych interakcií v dlhodobom horizonte. Tieto hodnoty sú bilaterálne prijímané a reprodukované všetkými účastníkmi.

HODNOTA – Miera ohodnotenia nejakého javu. Hodnota tovaru a služieb sa môže merať množstvom peňazí alebo inými výrobkami, resp. službami, ktoré môžu byť zaň vymenené. Hodnota je to, čo niekto chce a je ochotný zaplatiť, aby to získal.

TVORBA HODNOTY – Vylepšenie a transformácia ľudského, zákazníckeho a organizačného kapitálu prostredníctvom vzájomnej spolupráce na finančnú a nefinančnú hodnotu. Je priamym dôsledkom vytvárania a aplikácie poznatkov.

SLABÉ VAZBY (spolupráca regiónu s ďalšími regiónmi) – Tento faktor popisuje tzv. ” slabé väzby“ – vzťahy s ostatnými účastníkmi, a prikláňa sa k otvorenosti systému voči externým subjektom.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X