Projekt LEGEND spája nasledujúcich štyroch partnerov: Centire a Košice IT Valley (Slovensko), Wissenskapital (Nemecko) a FH Joanneum (Rakúsko) a vykonáva sa po dobu 24 mesiacov. Projektový pracovný plán sa skladá zo šiestich pracovných balíkov a 15 aktivít.
Koordinátorom projektu je Centire. Vedúci pracovného balíka je zodpovedný za koordináciu práce a aktivity súvisiace s daným balíkom. Na každom pracovnom balíku sa však zúčastňujú všetci partneri podľa vopred definovaných rolí a rozsahu práce.

Pracovný balík 1:

VYPRACOVANIE OBSAHU A METODIKY

Vedúci: Wissenskapital, Nemecko

Aktivity:

  • Rozpracovať podrobnosti o zistených inováciách
  • Vypracovať inovatívnu metodiku MIC pre slovenský kontext

Zameraním prvého pracovného balíka je nastavenie teoretického rámca riadenia intelektuálneho kapitálu na miestne podmienky s osobitným ohľadom na prvky IC, ktoré sú pre malé a stredné podniky najdôležitejšie.Okrem toho je miestny kontext posudzovaný aj z hľadiska priepustnosti pre koncepciu IC a nutnosť riadenia nevedomosti. (Israilidis, J., Lock, R. a Cooke, L. ju opisuje ako: “Manažment nevedomosti je proces objavovania, skúmania, uvedomovania si, rozpoznávania a riadenia nevedomosti zvonku i vo vnútri organizácie prostredníctvom vhodného riadiaceho procesu s cieľom vyhovieť súčasným aj budúcim požiadavkám, vytvárať lepšie postupy a meniť činnosti aby sa dosiahli organizačné ciele a udržala sa konkurenčná výhoda. “). Hoci modely riadenia IC existujú v rôznych krajinách, každý miestny kontext je špecifický a vyžaduje si špeciálny prístup, ktorý berie do úvahy miestne zvláštnosti v spôsobe myslenia a pracovných postupoch. Cieľom prvého balíka je teda spájať najlepšie prvky súčasných IC modelov s ohľadom na existujúce miestne zdroje a obmedzenia.

Pracovný balík 2:

VYPRACOVANIE TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU

Vedúci: FH Joanneum Graz, Rakúsko
Aktivity:

  • Vypracovať vzdelávacie osnovy
  • Vypracovať tréningové materiály
  • Vyvinúť e-learningový modul

Cieľom druhého pracovného balíka je transformovať spracovanú a lokalizačne prispôsobenú metodiku riadenia intelektuálneho kapitálu do plnohodnotných školiacich materiálov. Vzdelávacie materiály môžu byť použité na školenie trénerov, manažérov malých a stredných podnikov a zástupcov akademických a ďalších inštitúcií výskumu a vývoja na Slovensku. Definícia IC bude vychádzať z modelu podporovaného Európskou komisiou (www.incas-europe.org), takisto ako prístup Nemeckého ministerstva hospodárstva a technológií (www.akwissensbilanz.org). V našom prípade budú do projekte zahrnuté aj dlhodobé skúsenosti so zvláštnym dôrazom na politický základ, rámcové podmienky a operatívne i strategické výzvy akademických inštitúcií. Kombináciou týchto špecifických skúsenosti a strategickej inteligencie AKWB možno v slovenských akademických inštitúciach očakávať model inovačných prístupov k ICR. Skôr ako bude vyvinutý vzdelávací program spustený a plne využívaný na kurzoch a školeniach, musí byť overený z pohľadu konzistencie, zrozumiteľnosti a kvality médií.

Pracovný balík 3:

METODIKA SKÚŠOBNÉHO TESTOVANIA

Vedúci: Centire, Slovensko

Aktivity:

  • Tréning trénerov na národnej úrovni
  • Vzdelávacie činnosti v partnerských inštitúciách
  • Vyhodnotiť a prispôsobiť, resp. upraviť metodiku

Hlavnou náplňou pracovného balíka č.3 je implementovať a otestovať metodiku školenia vyvinutú v druhom balíku s cieľom vytvoriť jej konečnú verziu. Hlavný dôraz bude spočívať vo zvažovaní praktických aspektov implementácie metodológie v malých a stredných podnikoch a u ich partnerov a v získavaní odporúčaní od miestnych trénerov na účinné metódy a nástroje, ktoré by mali byť použité pri školení koncových prijímateľov a účastníkov kurzu na Slovensku. Dôležitou súčasťou balíka je aj dosiahnutie spätnej väzby v kľúčových otázkach IC od zainteresovaných strán na východnom Slovensku a zistenie miery realizovateľnosti jednotlivých krokov pri praktickom vykonávaní IC v rámci organizácií.

Pracovný balík 4:

ROZŠIROVANIE A UDRŽATEĽNOSŤ

Vedúci: Košice IT Valley, Slovensko
Aktivity:

  • Spolupráca s kľúčovými partnermi na realizácii metodiky MIC a jej zavedenia do formálneho systému vzdelávania
  • Odoslanie materiálov pre certifikáciu vzdelávacieho programu MIC

Pracovný balík č. 4 sa zameriava na rozvoj predpokladov nevyhnutných pre úspešnú realizáciu už rozvinutej metodiky do systému formálneho vzdelávania na terciárnej úrovni a do systému neformálneho vzdelávania s cieľom zvýšiť dlhodobú udržateľnosť projektových cieľov a výsledkov aj ukončení projektu. Na základe testovania a skúseností sa v tejto časti projektu abstrahuje od konkrétnych prípadov smerom ku zovšeobecneniu. Zámerom je vytvoriť dobre zdokumentovaný a široko použiteľný súbor metód. Súvisiace dokumenty budú po záverečnej kontrole kvality a testovaní spustené na disemináciu.

Pracovný balík 5:

DISEMINÁCIA

Vedúci: Košice IT Valley, Slovensko

Piaty pracovný balík sa sústreďuje na propagáciu a disemináciu výsledkov projektu širokej verejnosti na Slovensku a na medzinárodnej úrovni. Cieľom je zvýšiť povedomie o koncepte IC a poskytnúť informácie o inovačných aktivitách v oblasti implementácie IC v malých a stredných podnikoch a u ich partnerov. Balík Diseminácia by mal takisto prispieť k vyššej implementácii IC metód u koncových príjemcov, malých a stredných podnikoch, inštitúciách výskumu a vývoja, akademických inštitúciách, ako aj inštitúciách verejného sektora, ktoré sú zodpovedné za hospodársky rozvoj, inovácie a poskytovanie podpory malým a stredným podnikom.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X