V rámci e-learningu budú vyvinuté vzdelávacie osnovy pre tréning malých a stredných podnikov. Zároveň budú rozpracované rôzne variácie vzdelávacieho programu s prihliadnutím na špecifiká danej akademickej a výskumnej inštitúcie v prístupe riadenia IC. Následne sa určí obsah učiva pre tréning trénerov a metodika tréningu.

Pre všetky typy tréningov bude najprv vytvorená anglická verzia materiálov, ktorá opisuje ciele, metódy, teoretické prístupy a praktické príklady IC modelov a ich použitia. Potom bude vytvorená slovenská verzia materiálov obsahujúca zohľadňujúca tiež lokalizačné aspekty.

Najskôr budú školiace materiály upravené pre použitie vo formáte e-learningu. Po vyriešení technických aspektov systému bude úplný e-learning spustený.

E-learningové školiace osnovy budú stanovené na princípoch budovania profilov spôsobilosti podľa štruktúry osôb a subjektov. Osnovy budú pozostávať z kurzov a modulov prepojených do komplexnej vedomostnej mapy. Podľa zásad „Mastery Learning“ bude mať každý kurz a tréningový modul formulované jasné ciele. Informovanie študenta o cieľoch kurzu a o vedomostiach, ktoré študent získa prostredníctvom daného modulu, naviguje účastníkov kurzu cez obsah učiva, umožňuje presnejší výber zamerania a tiež motivuje v procese učenia.

E-learningový portál je k dispozícii online.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X