EU_flag_LLP_EN-01

Program: LEONARDO DA VINCI

Podprogram: MNOHOSTRANNÉ PROJEKTY

Kategória akcie: LEONARDO DA VINCI Rozvoj inovácií

Akcia: LIFELONG LEARNING

 

 

 

Ciele a opis akcie Leonardo da Vinci Mnohostranné projekty

“Rozvoj inovácií” sú nadnárodné projekty spolupráce, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu tréningových systémov prostredníctvom vývoja inovatívneho obsahu, metód a procedúr v rámci Odborného vzdelávania a prípravy (Vocational Education and Training, VET). Inovácia je záležitosťou nielen vytvárania nových vecí, ale aj hľadania nových spôsobov pre tvorbu známych vecí. Pre vývoj Inovatívnych projektov to znamená, že ako výsledok projektu sa vyvinie niečo inovatívne (obsah, metódy, procedúry, atď.).

Spolupráca rôznych európskych partnerov zjednotí viacero postojov, vedie k výmene nápadov, kreativity a zabezpečí vývoj nových riešení a know-how. Vývoj a testovanie Inovatívnych projektov samozrejme vyžaduje veľa času. Keďže partneri musia zohľadniť práva duševného vlastníctva (IPR) počas projektu a uzavrieť dohodu ešte pred ukončením projektu, pre projekty „Rozvoj inovácií“ sú nevyhnutní odborníci vo vývoji. Tieto projekty môžu byť prostriedkom na vylepšenie kvality a na presadenie inovácií v odborných školeniach. Všetky ciele a zámery projektu by mali byť zahrnuté v žiadosti, takisto ako nástroje, metódy, koncepty a konkrétne materiály využívané počas projektu.

Princípy implementácie Leonardo da Vinci projektov Rozvoj inovácií sú nasledovné:

  • Podpora EÚ je zameraná na produkciu konkrétnych materiálov, produktov, metód a postojov v oblasti odborných školení a poradenstva, nie na tréningové aktivity.
  • Žiadosti musia priniesť projektu inovatívny rozmer v kontexte a vo vzťahu k potrebám cieľových skupín alebo k nevyriešenému problému.
  • Rozvoj inovácií je možné uplatniť v úradných, formálnych a neformálnych súvislostiach, na lokálnej, regionálnej alebo sektorovej úrovni.
  • Na základe výsledkov expertízy a skúseností európskych orgánov a iných kvalifikovaných organizácií aktívnych v tomto obore, je dôležité aby bol maximálny úžitok projektu vykázaný na európskej úrovni.
  • Ak má projekt dosiahnuť čo najlepšie výsledky a spätnú väzbu, ktorá umožní produktom, materiálom a prístupom ešte lepšie sa prispôsobiť trhu, je pre projekt nevyhnutná valorizácia, čiže šírenie a využívanie výsledkov. Pre úspešnú valorizáciu je dôležitá podpora na európskej úrovni posilnená poskytovaním odborných školení a tvorbou poradenských materiálov.
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X